Paintings on paper – schilderijen op papier

Portrait XXXVI, 2019, Oil paint on paper 300 gsm 12x15 cm
Commemore, 2019, Acrylic paint on paper 250 gsm, 40 x 35 cm
Ministry of peace, 2019, Acrylic paint on paper 250 gsm 70x50 cm

Dystopiën. Nabije toekomsten waarin er keuzes gemaakt worden waarbij we niet lijken te leren van het verleden en het wereldbeeld er niet beter op wordt. Geleidelijke veranderingen onder de noemer van maatschappelijk welzijn en democratie tegen een  achtergrond van angst en onzekerheid waarbij individuele vrijheid in kleine stukjes wordt afgenomen.

Vele malen gelezen, 1984 van George Orwell. Waarschijnlijk één van de meest bekende dystopiën. Waarin de leidende ongrijpbare macht de populatie onder controle houdt door middel van het continue herschrijven van het heden en verleden en er op een gegeven moment geen feitelijk verleden meer is waar op gesteund kan worden. Ministeries die staan voor precies het tegenover gestelde naar wat ze genoemd zijn.

Het Ministerie van Waarheid, het Ministerie van Vrede, het Ministerie van Liefde en het Ministerie van Overvloed. Waarbij het Ministerie van Waarheid zich bezig houdt met leugens, Vrede met oorlog, het Ministerie van Liefde met marteling en het Ministerie van Overvloed met hongersnood.

De scheidslijn tussen hoe iets ervaren en van de andere kant bekeken wordt is dun. Door het naast elkaar bevinden ontstaat een grens net zoals er geen letterlijke lijn staat tussen twee kleurvlakken die aan elkaar grenzen.

Dystopias. Nearby futures where choices are made where we don’t seem to learn from the past and the world view doesn’t improve. Gradual changes under the banner of social welfare and democracy against a backdrop of fear and uncertainty where individual freedom is taken away in small pieces.

Read many times, 1984 by George Orwell. Probably one of the most well known dystopias. In which the leading intangible power controls the population through the continuous rewriting of the present and past and at some point there is no actual past to rely on. Ministries that stand for the exact opposite of what they are called.

The Ministry of Truth, the Ministry of Peace, the Ministry of Love and the Ministry of Abundance. Where the Ministry of Truth deals with lies, Peace with war, the Ministry of Love with torture and the Ministry of Abundance with famine.

The dividing line between how something is experienced and viewed from the other side is thin. Being next to each other creates a boundary just as there is no literal line between two areas of color that are adjacent to each other.